Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

V Ostravě dne 3.7.2017.

 

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

dovolte nám, abychom se vyjádřili k mnoha dezinformacím, které se v poslední dnech šíří veřejným prostorem a mezi našimi zákazníky, a učinili tak k uvedenému a k některými osobami potenciálně předpokládaným důsledkům důrazné odmítnutí.

V minulém týdnu naše společnost, vedena objektivními okolnostmi, rozhodla o ukončení dodávek elektrické energie malé části našeho zákaznického portfolia k 30.6.2017, což se dotklo odběrných míst 38 našich zákazníků.

V návaznosti na uvedené rozhodnutí, které jsme oznámili dotčeným zákazníkům, došlo k rozšíření uvedených informací včetně nepodložených spekulativních závěrů o existenčních problémech naší společnosti, což je zcela evidentně spojeno s medializací těchto informací mj. v článku elektronického vydání ekonomického periodika EURO s názvem „Enwox v potížích“.

Jak jsme již uvedenému periodiku uvedli v promptní reakci, naše společnost dlouhodobě připravuje vstup větší korporátní skupiny do svých podnikatelských aktivit v oblasti energetiky, v souvislosti s čímž bylo po provedení interního auditu ze strany potenciálního partnera doporučeno naší společnosti provést ukončení dodávek komodity malé části zákaznického portfolia, jevící se jako problematické. Zde je třeba říci, že jako „problematická“ část zákaznického portfolia je z ekonomického pohledu naší společnosti vnímána ta, u které jde zpravidla o kombinaci aspektů platební morálky jednotlivých zákazníků a dalších relevantních parametrů, které v mnoha případech naší společnosti způsobovaly různé komplikace administrativního, technického či provozního rázu.

Dříve, než jsme přistoupili k tomuto kroku, který jsme společně s našimi právními poradci důkladně konzultovali a zvažovali, jsme se dlouhodobě napříč touto malou skupinou zákazníků snažili navrhovat různá řešení, která by mnohé problémy odstranila. Bohužel u těchto zákazníků jsme se setkávali pouze s neochotou a nepochopením přistupovat k řešení problému konstruktivním způsobem.

Proto se nakonec naše společnost rozhodla přistoupit k razantnějšímu řešení, které i z pohledu péče řádného hospodáře bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější tak, aby u těchto zákazníků nedocházelo k řetězení a kumulaci problémů, které se přeneseně dotýkají i našich ostatních spokojených zákazníků.

Něco málo nyní naznačíme v číslech tak, abyste si mohli udělat představu o tom, že se skutečně nejedná o nějaké hromadné ukončování, ale o pouhé dílčí řešení z našeho pohledu nejproblematičtějších zákazníků a smluvních vztahů, které s nimi máme. Celkem bylo z naší strany podáno u OTE pouze 38 návrhů na ukončení dodávek elektřiny, což je poměrově k celkovému počtu našich zákazníků malý zlomek.

Pokud budeme podrobnější, tak v počtu OPM se jedná cca o 700 OPM, kdy oproti tomuto počtu pokračují dodávky komodit do více než 8.000 OPM. Z výše uvedeného plyne, že se jedná pouze o nikoliv nestandardní manažerské rozhodnutí ve vztahu k třetím osobám, jehož cílem je docílit vyšší finanční stability naší společnosti.

U naší společnosti se nyní neočekává významnější omezování aktivit v oboru energetiky, ale naopak v nejbližší době dojde k většímu nárůstu objemu dodávek do OPM nových zákazníků. Právě kvůli této skutečnosti do našich aktivit vstupuje nový akviziční partner.

Závěrem si dovolíme uvést, že pracujeme na prověření pozadí zmíněných „mediálních“ kroků, jelikož se důvodně domníváme, že ukončení dodávek elektřiny malé části našeho zákaznického portfolia bylo pouhou záminkou umělého vyvolání stavu „paniky“ mezi našimi zákazníky ve spojení s poukázáním na domnělé existenční problémy naší společnosti, za čímž stojí velmi pravděpodobně nekalé soutěžní jednání některého z našich konkurentů v oblasti energetiky.

Proto věříme a doufáme, že v důsledku nastalé situace nedojde k zásadnímu narušení jednání, která probíhají mezi naší společností a potenciálním akvizičním partnerem.

 

 

Zdeněk Sobek
jednatel
ENWOX ENERGY s.r.o.


PR Oddělení - 3.7.2017

Důležitá sdělení

Tisková zpráva společnosti k ukončení dodávek energií

16.8.2017

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

3.7.2017

Našim klientům nyní poskytneme asistenci v případě technické havárie či zdravotních komplikací

1.5.2015