Tisková zpráva společnosti k ukončení dodávek energií

Vážení obchodní partneři a zákazníci,

v návaznosti na aktuální dění v energetice a informace objevující se v různých médiích okolo naší společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., je naší povinností reagovat a předejít tak mylným závěrům, které by se mohly objevit mezi běžnou i odbornou veřejností.

V minulých dnech došlo ze strany naší společnosti skutečně k ukončení dodávek elektrické energie do 5403 odběrných míst celého portfolia našich zákazníků. Celý zákaznický kmen byl však rozdělen na dvě části, přičemž u první části zákazníků čítající zhruba 1200 odběrných míst nedošlo ani k jedinému dni neoprávněného odběru, protože u této části zákaznického kmene bylo dle uzavřené smlouvy možné postoupení smlouvy třetí straně. V zájmu zmírnění dopadu následků z ukončení dodávek jsme této možnosti využili a smlouvy byly postoupeny společnosti ELIMON a.s., a to především díky vstřícnosti a rychlé reakci vedení tohoto stabilního dodavatele. Podobného nástroje naše společnost již v předminulém týdnu využila také u smluv na dodávky plynu pro zákazníky v kategorii maloodběr, které byly postoupeny společnosti Pražská plynárenská a.s. Zbylému kmeni zákazníků byl pak nabídnut jako nový dodavatel společnost ELIMON a.s., který je i nadále připraven převzít dodávky do odběrných míst těchto zákazníků.

Výše popsané jednotlivé kroky jsou bohužel důsledkem nepříznivého vývoje celého energetického trhu a především výsledkem zbytečné a dezinformační medializace naprosto běžného chování vůči zákazníkům se špatnou platební morálkou, kterým jsme vypověděli smlouvu a dodávku (celkem šlo o 38 zákazníků). Dnes je již nadmíru zřejmé, že tato medializace postupně vedla k vyvolání paniky mezi obchodními partnery naší společnosti, jejich nátlaku na rychlé vyrovnání často nepodložených pohledávek vůči naší společnosti a k následnému ztroskotání jednání o vstupu strategického partnera.

Současná situace se tak díky těmto okolnostem stala již neudržitelnou a proto, ve smyslu jednání řádného hospodáře, bylo majitelem společnosti rozhodnuto o rychlém a plošném ukončení činnosti ENWOX ENERGY s.r.o. ve věci dodávek energií. Dále bylo majitelem rozhodnuto, že v budoucnu bude společnost zaměřena jiným směrem.

V nadcházejícím období tak budeme dočišťovat fakturace dodávek a především pohledávky společnosti, které značně převyšují její závazky vůči všem obchodním partnerům, čímž dojde k jejich postupnému a úplnému vyrovnání! Oproti jiným společnostem, které ukončili svou činnost v energetice a svým úpadkem tak zásadně poškodili všechny zainteresované instituce, jsme schopni dostát svým závazkům.

Závěrem si dovolím poděkovat všem zákazníkům za dosavadní spolupráci a omluvit se za způsobené komplikace. Zároveň chci všechny obchodní partnery včetně zákazníků požádat o trpělivost s vyřízením jejich dotazů a požadavků pracovníky naší společnosti. Těm pak patří dík za loajalitu a jejich obětavé nasazení v nastalé situaci, ve které se naše společnost ocitla.

Lukáš Weisz
Prokurista
ENWOX ENERGY s.r.o.

 


PR Oddělení - 16.8.2017

Důležitá sdělení

Tisková zpráva společnosti k ukončení dodávek energií

16.8.2017

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

Vyjádření společnosti k zavádějícímu článku periodika EURO

3.7.2017

Našim klientům nyní poskytneme asistenci v případě technické havárie či zdravotních komplikací

1.5.2015